பாடம் சொல்லி கொடுத்த தந்தை

(Padam Solli Kodutha Thanthai)

p.peter 2015-06-13 Comments

This story is part of a series:

appa magal uravu ஒட்டுனர் பாடம் சொல்லி கொடுத்த தந்தை
பல்லி வால்க்கையை முடித்து விட்டு நினைத்த பாடம் கிடைத்த மகில்ச்சியீல் துல்லி குதீத்தால் ஜுலி,இந்த கதையின் கதா நாயகி. தன் ஒரே ஒரு செல்ல மகலுக்கு நாகர்கோவில் பிரபலாமான கல்லுரியீல் ENGLISH LITERATURE படிக்க இடம் கிடைத்த சந்தொசத்தில் அவலுடைய தந்தை .

ஜிலிக்கு அது மட்டும் சந்தோஷம் இல்லை , அவல் அப்பாவிடம் விட்ட சவாலில் win சேய்து விட்டால்,அது தான் நல்ல மதிப்பேன் பேட்டால் அவல் அப்பா scotty வாங்கி தருவதாக.அவல் அப்பாவிடம் பொய் கேட்க ,அவல் அப்பாவும் அவலுக்கு scotty bike ஏடுத்து கொடுத்தாரகல். ஆனால் ஜிலிக்கு scotty ஒட்ட தேரியாது, எனவே அவல் தந்தை ஒரு lady teacher சொலி கொடுக்க சொன்னார்.
Lady teacher தான் இப்போது busy இருப்பதாகவும் ஒரு மாதம் கலித்து சொல்லி கொடுப்பதாக சொன்னார்.. ஒரு மாதம் ஆனது அந்த teacher வேரு ஒரு பையனுடம் உரை விட்டு ஒடி விட்ட்தாக ,அவல் தந்தைக்கு தகவல் கிடைத்த்து

ஜிலி அந்த scotty பார்த்து கனவு கண்டு கொண்டே இருந்தால்,அவல் தந்தை இன்னும் ஒரு மாதம் காத்து இரு,இன்னோரு நல்ல teache பார்து வருகிரன் என்டார்,. ஜிலியும் ஒத்து கொண்டால்.அவலுக்கு கல்லுரியும் திரந்த்து scotty வாங்கியும் scotty கல்லுரிக்கு சேல்ல முடியாத வேருப்பு ,ஜுலி கொபத்தொடு இருந்தால்,அவல் அம்மா அவலை சமாதானம் சேய்து கல்லுரிக்கு அனுப்பி வைத்தால்.
2 வாரம் சேண்டால் ,ஒரு நால் கல்லுரியில் இருந்து கோபமாக ,வந்தால் ஜிலியின் அம்மா ஆசையோடு சமையல் சேய்து காத்து இருந்தால் இவல் அதை எல்லாம் வாங்கமல் துக்கி எரிந்தால்அவல் அம்மா அவலிடம் என்ன நடந்த்து ஜிலி அவல் கொபத்தோடு அவலுடைய் பல்லி குட தொலி இதை பொல் நல்ல மதிப்பேன் பேட்டு scotty வாங்கி ஒட்டி வந்த்தாகவும்,அவல் இவலை கிண்டல் சேய்த்தாகவுன் சொன்னால்.

அவல் அப்பா வந்த்தும் நடந்த விசய்த்தை அரிந்தார், ஜுலி கோபம் அதிகமாக் கானப்பட்ட்து,அவல் அம்மா என்னிடம் கொப்பட்தே, நீ அச்சி உன் அப்பா அச்சி என்டு சொல்லி விட்டு சேன்டு விட்டால்.அவல் அப்பா உடனே ஒரு முடிவு எடுத்தார், ஜுலி உனக்கு நாலையில் இருந்து நான் ஒட்டுனர் பாடம் சொல்லி தாரேன் எண்டார், அவலும் அவல் அப்பவை ஒடி வந்து கட்டி பிடித்தால்,thanks அப்பா எண்டால்.இனி இந்த கதையை நான் அதவது ஜுலின் தந்தை நானே எலுதுகிரேன்.ஏங்கலுக்கு வசதியாக ஃபக்கத்தில் வேலை முடியாத bye pass road இருந்த்து,இருவரும் காலையில் சேன்டோம். நான் ஜுலிக்கு சொல்லி கொடுத்த முதல் பாடம்சுடிதார் tops எப்ப்டி கட்ட வேண்டும் எண்டு, அதை கட்டி விடும் பொது என் மகல் ஜுலியின் இரண்டு முலை கனிகலை பார்த்தேன், என் மனதில் சலனம் எர்பட்ட்து

என்னுடய மகலின் முலை இவ்வலவு பேரியதா? என் சைசு இருக்கும் எண் மனதில் ஆயிரம் கேல்விகல் ,அப்பா என்ன ஆச்சி என்டால் ஜிலி நான் ஒண்டும் இல்லைவா வண்டியில் எரு என்டு பாடம் சொல்லி கொடுக்கிரேன்,வண்டீயின் அசைவில் அவர் மகலின் முலைகல் ஆடியது,அவரை அரியாமல் ஜிலி சரியாக ஒட்டு என்டு அவல் இடுப்பை ஒரு கையால் பிடித்து மகலின் தொப்பில் குலியை சுடிதார் டாபிஷ் மேல் தேடுனேன்.வண்டின் அசைவும் என் விரல்கலின் தேடலும் ஒண்டு சேர்ந்து ,மகலின் தொப்பில் குலியை கண்டு பிடித்து,சுண்டு விரலை தொப்பில் குலியில் விட்டு அதின் அலத்தை அலந்தேன்

எனக்கு காம்ம் அதிகம் மானதால் மகலின் கலுத்து படுதியை மனம் பிடித்து ,அப்படிதான் ஜுலி ,ஒட்டு என்டு, நான் சேய்யும் சில்மிசத்தை மகல் கன்டு பிடிகாத அலவு ,அவலுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஜிலி வலையமா நேரா வண்டி ஒட்டு என்டு,அவலிம் மார்பு பகுதியை சுலபாம பிடித்தேன். மார்பையை கைகலால் அலந்தேன் ,அலுத்தி பிடிக்கவில்லை. சாலையில் ஒரு பல்லத்தில் வண்டின் பைதா இரங்கியது,அந்த சந்தர்பத்தை பயன் படுத்தி,என் மகலின் முலையை ஒரு கசக்கு கசக்கினேன்,அதை நேரத்தில் வண்யியை நிருத்தினேன்.

Sorry அப்பா ,விடு ஜுலி முதல் தடவ வண்டி ஒட்ட இப்படி தான் இருக்கும், இனி சரியாக் ஒட்டு எண்டு அவல் முலை இருக்கமாக் பிடித்தன்,அவல் அப்பா குச்சமாக் இருக்கு எண்டால், அப்பா தானே பிடித்து இருக்கேன் அப்போம் தான் நி சரியா ஒட்டுவா ,அவலும் சரி அப்பா என்டால்,நான் முன்னை விடவும் என் மகலின் முலையை இருக்கமாக பிடித்து,சந்தர்பம் கிடைக்கும் பொது கசக்கினேன்.
சரி ஜுலி நேரம் அச்சி இனி பொகலாம் மாலை வரலாம் என்டேன்,விட்டிர்க்கு சேன்ட உடன் ,என் மகலை நினைத்து கை அடித்தேன். காம் பொதை தேலிந்தவுடன், நான் என் மகலுடன் என்ன சேய்தேன்,

இது தவரு என்டு என் முலை ( brain) சொன்னது, சரி இனி இப்படி சேய்ய குடாது என்டு முடிவு எடுத்தேன் ,ஆனால் ஒரு மனிக்குர் கலித்து ,மாலை எப்பொம் வரும் என் மகலின் முலையை அமுக்க என்டு காத்து இருந்தேன்.
இப்டியாக என் மகலோடு சில்மிசம் சேய்ய அரம்பித்தேன் நால் ஆக ஆக சில்மிசமும் அதிகரித்த்து,, ஒரு நால் ஜுலி நல்ல வண்டி ஒட்டி படிசாச்சி இல்ல, இன்னும் சந்தேகம் இருந்த சொல்லு எண்டன்.சந்தேகம் நிரைய இருக்கு ,அப்போம் நாம இன்னிக்கு சாய்காலம் பொகலாம் எண்டேன், இல்லை அப்பா நான் இனி உங்க குட வர மாட்டேன் நிங்க என்னோட உடம்பு தப்பான என்னோத்தோடு தொடுரிங்க்க.

நான் பதரினேன்,அப்படி இல்ல ஜுலி,,என்டு மலுப்பினேன், அப்பா எல்லாம் எனக்கு தேரியிம் எங்கல் கல்லுரியில் sex பாடம் சொல்லி தருவார்கல்,தப்பான் என்னத்துல தொடுரங்கனா எங்க தொடுவாங்க. அதுக்கு யார்ட் சொன்னா என்ன தண்டனை கிடைக்கும் எல்லாம் எனக்கு தேரியும் நான் யார் சொல்ல யோசிக்கிரேன்,,அம்மா சொல்வா இல்லை எங்கல் கல்லுரில் சொல்லவா ,நி … நான் பயந்தேன் அதிர்ந்தேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிராத ஜிலி நான் தர்கொலை சேய்வேன்,பிரகு உனக்கு அப்பா கிடையாது எண்டு,,அவலை சலவை சேய்தைன் அவல் இல்லை நான் சொல்வேன்,,,எண்டு கொபமாக சொன்டால்,,நான் பயந்தேன்,,எதர்க்கும் தயராக இருந்தேன். நான் அண்டு பயந்து பொய் இருந்தேன், வேலைக்கு குட சேல்ல வில்லை.

மாலை ஜிலி வந்தால், என் மனைவி விட்டில் இல்லை , markrt சேன்டு இருந்தால். நான் பொய் ஜிலி மன்னிச்சிடு,,,,,,இதை பத்தி சொன்னியா எண்டு கேட்டன்.அவல் சிரித்தால் ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ,,,அ அப்பா பயந்திட்டிங்க்கலா,, நான் எப்படி பொய் சொல்வேன்,,நிங்க நல்ல அப்பா,எனக்கு எல்லா உதவி scotty bike வாங்கி தந்து இருக்கிங்க, நம்ம தேருவில்லையை, நான் தான் bike ஒட்டுரேன்,,,, நிங்க என்ன சேய்தாலும் , நான் சொல்ல மாட்டேன்.

அப்போம் வண்டி ஒட்ட சொல்லி தரவா என்டு கேட்டேன் ,அவலும் சரி என்டால்,,இரண்டு பேரும் அங்கு பொனோம்,, அவலிடம் வண்டியை கொடுத்தேன்,அவலும் ஒட்டினால் நான் என்னுடைய கைகலை அவல் முலை மிது வைத்து கசக்க தொடங்கினேன். என் மகல் எந்த எதிர்ப்பும் சொல்ல வில்லை, என் மகலின் முலையை விடாமல் கசக்கினேன். அவல் அப்பா வலிக்குது என்டால்,,,
நான் அவலின் முலையை விட்டேன்,ஜுலி உன்னோட மொல என்ன சைசு,மா, எண்டு கேட்டு கொண்டே அவல் கலுட்தை சுவைத்தேன். அவல் வேட்க்க பட்டு கொண்டே 32 என்டால்.

நான் அப்படியா எண்டு அவல் சுடிதார் டாபிஷ் உல்லே கைவிட்டேன், அவல் வண்டியை நிருத்தி விட்டால் , நான் என்ன ஆச்சி ஜுலி , அப்பா யாரும் வர பொரங்க என்டால்,,,ஒ ஒ ஒ,,,,,ஜுலி வண்டியை அந்த மரம் கிட்ட போ யாரும் வர மாட்டாங்க,உடனே சேன்டால்,,நான் என் மகல் மடிந்து விட்டால் என் மனமதில் ஆயிரம் ஆயிரம் சந்தோஷம்,,
மருபடியும் என் மகலின் டாப்ஷ் உல்லை கைவிட்டேன்,,அவல் இரு முலையும் கசக்கி எடுத்தேன், ஜுலி என்ன கல்ர் ஜட்டி பொட்டு இருக்க, அவல் பொங்க அப்பா என்டால்.

Comments

Scroll To Top