அக்கா சந்தேகம் கேட்கலாமா – 2

(Tamil Hot Sex Stories - Akka Santhegam Kekalama 2)

Raja 2014-01-19 Comments

This story is part of a series:

Tamil Hot Sex Stories – மனதின் ஆனசகள் ஓலமிட கிகாஞ்சமரக கட்டுப்படுததத் தரள்
முடிந்ததே, தவிர உணரச்சிகனள கட்டுப்படுதத முடியவில்னல.
எத்தனன நரள் ஏக்கம் அதுவும் அக்கர என்று உரினமயுடள் சடீப்பிடும்
ஓருவனின் னகபட்டதற்ரேக இப்படி சிவிர்த்துப் 6பரகி0றஸே?
ப்மரீத்தமரக என்னன எடுத்து கிகாண்டரீல் இன்னமும் சிலிர்த்து
(பெர்ப்வன் என்புது உறுநியஈனது.

இரண்டரவது முனற குடத்னத னவத்த (2பாது பட்ட னகயின்
ஸ்பரிசம் என்ளை அனலக்கழிக்க ஆரம்பிக்க. முள்றரவது குடத்னத
அவன் இடுப்பில’ னவக்கும் (பெஈது படரதர என்று ஆனசயுடன்
எத்ராரர்த்நீதன். மனத்ர்கில சின்ன சின்ன சலனம். தவற” சரிய”
என்சற சே,ட்க உடல் கீவட்னசு எல்லரவற்னறயும் தள்ளி விட்டு
அவன? னகபடுமரறு கின்னதஎக ஒரு அட்ஜஸ்ட் கிசய்து அவன்
னகயில் அழுததி வஎங்க சின்ன ஆனச ஒன்று நினற6வறியது 0பால
இருந்தது-

கிட்ட தட்ட பத்து நனட தண்ணி ‘ராடுத்து வந்0தன். அப்0பஎது எல்லரம்
அவன: குடத்னத இடுப்பில் னவக்கும் 0பாது சின்ன அதிர்க்வரடு தரன்
னவத்தரன். அது என் முனலக்கர்மபின் அழனக பஈர்க்க என்று
ஐந்தரறு தடனவகள் 0பான பின்பு தஎன் புரிந்தது என் மரமண்னடக்கு.
யிரா இல்லரத ப்னவுஸ் அதிலும் மஞ்சள் நிறம்) நன்றரக அவன்
பரரனலயில் பட்டு எதறித்தது.

நான் புடனவ முந்தானனயை சரி ப்சய்து செளண்டு சுண்ணுக்கு
0தரிந்தும் ப்தரியரமலுமர்க பண்ணி விட அவன் தவித்தது எனக்கு
நன்றரகப் புரிந்தது. அதன் பின்பு நஈன் துணிகனளத் துனவக்க
ஆரம்பிக்க அவன் துணிகனள எடுத்துக் எகாடுத்துக் ப்கரன்சிட அக்கர
நீங்க ஜஎலியஈ வீ ட்ழ்ப்லபீஉஇருகக்ங்க எப்படிக்கரீ.

0டய் பீபாடஎ அகிதல்லரம் ஓள்றும் இல்னல பழகி 8பாச்சு.

அக்கா ஆச்சரியமர இருக்குக்கர உங்கனள பரர்க்க.

ஏன்டர அப்படி என்னடஎ பண்ணிட்6டன் ஆசசரியத்திற்கு?.

வீ ட்டு6ல6|உஇருக்கீங்சஉ கிவன்பிய கிராம்பவும் (பெஈவதும் இல்னல.

அது தரீன்

0டய் பீவற வழி? வரழ்க்னக இப்படி தரன்னு ஆகிடுச்சு பின்ன என்ன

பண்ண முடியும் 0சால்லு.

அக்கர ஒரு சின்ன சந்6தகம் (ர்க்க்கலரமஈ.

(ர்க்ளுடர எனககு கிதரிஞ்சா 0சால்லு6றன்.

பீகரச்சுக்சு சலடஈது அவனின் பீடிகை கிதரடர நரன் தனல அனசத்து

சம்மதம் 0தரிவித0தன்.

சட்0டன்று அவன் முகத்ற்றகு நேராக பிரானவ தாக்கி

ஒவ்செபரருத்தருக்கும் வித விதமஈ இருக்கு. இநத னசஸ் என்னக்கஎ.

நஎன் அவனை நிமிரந்து பரர்தது னகயில் வரங்கி ப்காண்டு
இப்தல்லரம் எதுக்கு இப்ப உனக்கு விடு.

இல்லச்சுஈ ப்ராம்ப நாள் ஆனச. அதரன் (க்கீடயீடன். ப்தரிஞ்சுகிட்டரீ

ப்ளனர்பு னலப்க்கு நல்லது தஸின.

அப்படின்னர (மனதிற்க்குள் ஆளச அதிகமரக ப்நஞ்சு படபடப்பது
எனக்ரே!, ப்தரிந்தது | உனக்கு வரப் (=பாற எபாண்டர்ட்டி கிட்ட

(ர்க்க்கணும், என? கிட்ட 0கக்கிற’!

அக்கா நாம” என்ன அப்படியர பழகி இருக்யீகஎம்? உங்சு னசஸ்
0சால்ல 0வஸாம். எப்படி அளக்கிறதுன்னு மட்டும்

ப்சஎல்லுங்சமீளன்.
(ச்சு 6பாடஎ சேபற 6வனல ஔவியர உனக்கு.

அக்கஎ ஏன் 0சுரவப்படுறீங்க’! என்ற 8பாது அவன் கண்கனளப்
பரர்த்கீதன், அது என? முனலகனள விழுங்கி விடுவனதப் பீபால
பஎரப்பனத பரரதததும் உணரச்சி வசப்படலஸீனன். அவனே” நரன் Akka Tamil Hot Sex Stories

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top